GNB ‘s awesome composition on Saraswathi in Saraswathi rAgam is soul Stirring

sarasvathi namOsthuthE
raagam: saraswati

64 vaacaspati janya
Aa: S R2 M2 P D2 S
Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: G N Baalasubramaniam
Language: Sanskrit

pallavi

sarasvati namOstutE shAradE vidyApradE

anupallavi

kara dhrta vINA pustaka varamaNi mAlAlankrta

caraNam

narahari suta vidhi lAlita navamaNi yuta kambhugaLE
sura sEvita pada yugaLE sudhAkara samadhavaLE


Related Videos