pallavi
hiraNmayIM lakshmIM sadA bhajAmi
hIna mAnavASrayaM tyajAmi

anupallavi
cira-tara sampatpradAM
kshIrAmbudhi tanayAM
(madhyama kAla sAhityam)
hari vakshaHsthalAlayAM
hariNIM caraNa kisalayAM
kara kamala dhRta kuvalayAM
marakata maNi-maya valayAm

caraNam
SvEta dvIpa vAsinIM
SrI kamalAmbikAM parAM
bhUta bhavya vilAsinIM
bhU-sura pUjitAM varAm
mAtaraM abja mAlinIM
mANikyAbharaNa dharAM
gIta vAdya vinOdinIM
girijAM tAM indirAm
(madhyama kAla sAhityam)
SIta kiraNa nibha vadanAM
Srita cintAmaNi sadanAM
pIta vasanAM guru guha –
mAtula kAntAM lalitAm


Related Videos